نام و نام خانوادگی : افشین جوادی
مدرک دانشگاهی علمی: دکتری بهداشت مواد غذایی
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: Javadi@iaut.ac.ir
ردیفعنوان مقالهنام نشریهتاریخ انتشار نشریهدامنهرتبه علمی نشریه
1PREVALENCE RATE OF SMALL RUMINANTS BRUCELLOSIS IN GONBAD REGIONInternational journal of histology, Pharmacy and Allied sciences2015خارجیISI
2HELICOBACTER PULLORUM PREVALENCE IN PATIENTS WITH GASTROENTERITIS IN HUMANS AND CHICKEN IN THE PROVINCE OF ARDABIL IN 2014Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences2015خارجیISI
3Antibacterial effects of onion, kiwi and barberry extract on Listeria monocytogenesBothalia Journal2014خارجیISI
4Effects of probiotic (live and inactive Saccharomyces cerevisiae) on meat and intestinal microbial properties of Japanese quailsAfrican Journal of Biotechnology2012خارجیISI
5Technological properties of candidate probiotic Lactobacillus plantarum strains isolated from Iranian traditional Lighvan cheeseAnnals of Biological Research2012خارجیISI
6Use of restriction fragment length polymorphism to characterize methicillin-resistant Staphylococcus aureus in dairy productsBiology and Medicine2012خارجیISI
7Effect of probiotics on microbial level in Azerbaijan native duck (Anas platyrhynchos) meatAfrican Journal of Biotechnology2012خارجیISI
8Effect of roasting, boiling and microwaving cooking method on Enrofloxacin residues in poultry edible tissues by microbial inhibition methodAfrican Journal of Pharmacy and Pharmacology2011خارجیISI
9Effect of roasting, boiling and microwaving cooking methodonSulfadiazine+Trimethoprim residues in edible tissues of Broiler by microbial inhibition methodAfrican Journal of Microbiology Research2011خارجیISI
10A Case Report of Eosinophilic Myositis in a slaughtered female CattleJournal of Animal and veterinary Advances2011خارجیISI
11Effect of Dietary Probiotic on Survival and Growth of Penaeus indicus cultured ShrimpsJournal of Animal and veterinary Advances2011خارجیISI
12Effect of Dietary Probiotic on Survival and Growth of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)Advances in Environmental Biology2011خارجیISI
13Pathological study of sheep lymph nodes in Tabriz AbattoirAdvances in Environmental Biology2011خارجیISI
14Hodgkin's Lymphoma in Sheep Parotid Lymph Node: a Case ReportAdvance in Environmental Biology2011خارجیISI
15Pathological Study of Cattle Lymph NodesAdvances in Environmental Biology2011خارجیISI
16Study of Enterobacteriacea contamination level in premises of poultry slaughterhouse with HACCP systemJournal of Animal and veterinary Advances2011خارجیISI
17The Fecal Coliform to Fecal Streptococci Ratio of Traditional Ice Cream in Tabriz (East-azerbaijan), Iran.Advance in Environmental Biology2011خارجیISI
18Survey on Rate of Pleurisy in Slaughtered Sheep in Tabriz abattoir (East-Azerbaijan province), Iran.Advances in Environmental Biology2011خارجیISI
19Leiomyosarcoma in a sheep: A case reportAdvances in Environmental Biology2011خارجیISI
20Bovine hepatocellular Carcinoma: A case reportAdvances in Environmental Biology2011خارجیISI
21Thermal Death Time of Staphylococcus Aureus (PTCC=29213) and Staphylococcus Epidermidis (PTCC=1435) in Distilled WaterAustralian Journal of Basic and Applied Sciences2011خارجیISI
22Fecal Coliforms and Fecal Streptococci Contamination of Traditional Ice Cream in TabrizAmerican-Eurasian Journal of Agriculture & Environment Science2011خارجیISI
23Microbiological Study of Cocktail Sausage During Shelf LifeMiddle-East Journal of Scientific Research2011خارجیISI
24Effect of roasting, boiling and microwaving cooking method on Doxycline residues in edible tissues of poultry by microbial method.African Journal of Pharmacy and Pharmacology2011خارجیISI
25microbial properties of Hot smoked sausage during shelf lifeGlobal Veterinaria2011خارجیISI
26Contamination level variation of fecal Streptococci (Enterococci) in poultry slaughterhouse premises with hazard analysis and critical control point (HACCP) methodAfrican Journal of Microbiology Research2011خارجیISI
27Microbial profile of marketed broiler meatMiddle-East Journal of Scientific Research2011خارجیISI
28Study on microbial properties of Frankfurters during shelf lifeAnnals of Biological Research2011خارجیISI
29Effect of some probiotics on salmonella typhi during associated growth in milkAfrican Journal of Microbiology Research2010خارجیISI
30Effect of roasting process on antibiotic residues in edible tissues of poultry by FPT methodJournal of Animal and veterinary Advances2009داخلیسایر
31Determination of Arsenic, Magnesium and Calcium in Drinking Water of Ghouri-goul Region in TabrizJournal of Applied science2009خارجیسایر
32Levels of tetracycline residues in cattle meat, liver and kidney from a slaughterhouse in Tabriz,IranTurkish Journal of veterinary and animal sciences2009خارجیسایر
33ارزیابی هیستولوژیکی و شیمیایی تقلبات گوشت چرخ شده مورد استفاده برای تهیه¬ کباب¬های کوبیده در شهر تبریزبهداشت مواد غذایی1395داخلیISC
34شناسایی و تعیین ارتباط بین پاتوتایپهاي اشریشیاکلی در نمونه هاي بالینی انسان و نمونه هاي غذایی گوشتی، لبنی و سبزي با استفاده از آنتی سرمهاي پلی والانمیکروب شناسی مواد غذایی1394داخلیISC
35بررسي توزيع ژن‌هاي مولد بيوفيلم در سويه‌هاي استافیلوکوکوس ارئوس جدا شده از شيرهاي خام عرضه‌شده در شهرستان سنندجبهداشت مواد غذایی1393داخلیISC
36تاثیر عصاره آویشن باغی (Thymus vulgaria) بر ویژگیهای شیمیایی، میکروبی و حسی سوسیس در دوره نگه داریبهداشت مواد غذایی1393داخلیISC
37جداسازي استافيلوكوكوس آرئو س كوآگولاز مثبت از گوشت و روده اردك هاي بومي اطراف تبريزبهداشت مواد غذایی1392داخلیISC
38مطالعه بقایای آنتي بيوتيك ها در ماهيان قزل‌آلاي رنگين كمان (Concorhynchus mykiss) بازاری تبريزمجله علمی شیلات ایران1389داخلیISC
39مطالعه میزان آلودگی نشخواركنندگان كوچك كشتاري به سنوروس سربرالیس در کشتارگاه تبریزدامپزشکی ایران شهید چمران1389داخلیISC
40مطالعه تأثير برخی از پروبیوتیک ها بر سرعت رشد سالمونلا پاراتيفي در شير در شرايط رشد توأمانعلوم تخصصی دامپزشکی1389داخلیISC
41مطالعه اثر پروبيوتيكها در جيره غذايي طيور روي مخاطرات ميكروبي گوشت مرغ علوم تخصصی دامپزشکی1388داخلیISC
42بررسي آلودگي كلي فرمي و اشريشياكلي درآب مصرفي كارخانه هاي توليد فرآورده‌هاي گوشتي (كالباس، سوسيس و همبرگرسازي) در شهرستان تبريزعلوم غذایی و تغذیه1387داخلیISC
43مطالعه تغييرات بارميكروبي آب اسكالدر و چيلر در كشتارگاه طيورعلوم تخصصی دامپزشکی1387داخلیISC
44مطالعة مخاطرات بهداشتی کشتارگاه طيور با استفاده از سيستم HACCP (از توليد تا مصرف)پژوهش وسازندگی1386داخلیISC
45بررسی سرولوژیکی بروسلوز در گوسفند و بز در کشتارگاههای استان آذربایجانشرقی در سال 84-1383علوم تخصصی دامپزشکی1386داخلیISC
46بررسی اثر دود دهی گرم سنتی روی بار میکروبی فراورده های گوشتیعلوم تخصصی دامپزشکی1386داخلیISC
47نقش استرسهای عضلانی و ارتباط آن با کیفیت گوشت در جوجه های گوشتیعلوم تخصصی دامپزشکی1386داخلیISC
48مطالعه تاثیر دکستروز،تیامین،گلیسین و والین و دماهای مختلف بر سرعت رشد بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در شیرعلوم تخصصی دامپزشکی1386داخلیISC
49مطالعه تاثیر متقابل لاکتوباسیلوس کازئی، بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و بیفیدوباکتریوم آنگولاتوم با اشریشیا کلی در شرایط توامان در شیر استریل تجارتیعلوم دامپزشکی ایران1386داخلیISC
50بررسی میان فصلی مقادیر سرمی ویتامین A و بتاکاروتن و میزان ویتامین A در کبد گاوهای نر کشتار شده در کشتارگاه تبریزعلوم غذایی و تغذیه1385داخلیISC
51بررسي ویژگی‌های رئولوژیکي فورمولاي انترال پلي مريك حاوي پروتئین كازئينات سديمعلوم غذایی و تغذیه1385داخلیISC
52مطالعة تغييرات فركانس آلودگي سالمونلادر مراحل مختلف كشتار طيور با استفاده از سيستم HACCPعلوم غذایی و تغذیه1384داخلیISC
53مطالعة تغييرات فركانس آلودگي استافیلوکوکوس آرئوس در مراحل مختلف كشتار طيور با استفاده از سيستم HACCPعلوم دامپزشکی ایران1383داخلیISC