نام و نام خانوادگی : مرتضی محمود زاده
مدرک دانشگاهی علمی: دکتری مدیریت سیستم
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: mrtzmahmood@gmail.com
ردیفعنوان مقالهنام نشریهتاریخ انتشار نشریهدامنهرتبه علمی نشریه
1Modeling Iranian Innovation Network in Nanotech for Policy: Applying an adopted version of SKIN modelJournal of Science and Technology Policy Management2017خارجیISI
2A New Method for Consistency Test in Fuzzy AHPJournal of Intelligent and Fuzzy Systems2012خارجیISI
3ارزیابی کارآئی شبکه تامین با استفاده از روش تحلیل شبکه های اجتماعی: مطالعه موردی شرکت موتورسازان تراکتورسازیفصلنامه مديريت بهره-وري1393داخلیعلمی پژوهشی
4تحليل ساختار شبكه نوآوري نانو ايران - حوزه سلامتفصلنامه سیاست علم و فناوری1393داخلیعلمی پژوهشی