نام و نام خانوادگی : منیره دیزجی
مدرک دانشگاهی علمی: دکتری اقتصاد
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: dizaji@iaut.ac.ir
ردیفعنوان مقالهنام نشریهتاریخ انتشار نشریهدامنهرتبه علمی نشریه
1Modern economy, electronic financial markets and economic growth in selected countriesISSN 2146-0744(online) International Journal2012خارجیISI
2بررسی آثار توسعه انسانی بر بهره وری نیروی کار در کشورهای منتخبOECDفصلنامه مديريت بهره-وري1394داخلیISC
3بررسی تحقیق و توسعه داخلی و واردات سرمایه ای واسطه ای بر بهره وری و ارزش افزوده صنایع استان های کشورفصلنامه مديريت بهره-وري1392داخلیعلمی پژوهشی
4رشد اقتصادی، توسعه انسانی و آلودگی آب ناشی از فعالیت های اقتصادی در کشورهای منتخب جهانفصلنامه ی اقتصاد کاربردی1392داخلیعلمی پژوهشی
5تعیین جایگاه ایران در زمینه اقتصاد دانش بنیان در میان کشورهای منتخبفراسوی مدیریت1391داخلیISC
6برآورد ارزش توریستی پارک ائل گلی تبریز با استفاده از روش ارزشگذاری مشروطفصلنامه ی اقتصاد کاربردی1390داخلیعلمی پژوهشی
7تاثیر آزادسازی بر رفاه زنان در کشورهای منتخب جهانزن و مطالعات خانواده1389داخلیعلمی پژوهشی
8اثر هزینه¬های نظامی بر روی بدهی¬های خارجی در کشورهای در حال توسعهفصلنامه¬ی مدل¬سازی اقتصادی1389داخلیعلمی پژوهشی
9تاثیر آزادسازی تجاری بر زندگی کاری زنان در بخشهای مختلف اقتصادیزن و مطالعات خانواده1388داخلیعلمی پژوهشی
10اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تورم در کشورهای منتخبفراسوی مدیریت داخلیISC