نام و نام خانوادگی : هوشنگ تقی زاده
مدرک دانشگاهی علمی: دکتری مدیریت صنعتی- مدیریت تولید و عملیات
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: Taghizadeh46@yahoo.com
ردیفعنوان مقالهنام نشریهتاریخ انتشار نشریهدامنهرتبه علمی نشریه
1Relationship among the Dimensions of Knowledge Management from the Viewpoint of Social Capital Based on Interpretive-Structural ModelingJournal of Information & Knowledge Management2015خارجیISI
2Optimization Production Planning Using Fuzzy Goal Programming TechniquesInternational Journal of Trade and Global Markets2015خارجیسایر
3Investigating The Relationships Among The Knowledge Sharing System Indices In The Educational OrganizationsDecision Science Letters2015خارجیسایر
4Analysis and Prioritization of Effective Strategies for Agile Supply Chain) Case Study: Pharmaceutical Industry in Iran(Mediterranean Journal of Social Sciences2015خارجیسایر
5Presenting a Practical Model of Reinforcing Spiritual Leadership in Educational Institutes (A Case Study)International Education Studies2015خارجیسایر
6The Study of Knowledge Management Infrastructures in Islamic Azad University from Faculty Members’ Point of View (Case Study)Asian Social Science2015خارجیسایر
7Investigation the Effect of Knowledge Management on Organizational AgilityShiraz Journal of System Management2015داخلیعلمی پژوهشی
8Selection of industrial robots using the Polygons area methodInternational Journal of Industrial Engineering Computations2014خارجیسایر
9A comparative study of complaint behavior of loyal customers versus first customersEuropean Online Journal of Natural and Social Sciences2013خارجیISI
10The Study of the Relationship between the Performance of Fuzzy Goal Programming Method and Production Factor PromotionEuropean Online Journal of Natural and Social Sciences2013خارجیISI
11Investigation of The Relationship between Dimension of Intellectual Capital and Organization Knowledge Management (Case Study : East Azerbaijan Regional Hydrology Firm)European Online Journal of Natural and Social Sciences2013خارجیISI
12Energy cost versus production as a performance benchmark for analysis of companiesJournal Of Energy in Southern Africa2013خارجیISI
13The Effect Of Using Information Technology Management On The Car-Parts Manufacturers’ Entrepreneurship In TabrizShiraz Journal of System Management2013داخلیعلمی پژوهشی
14A comparative study of complaint behavior of loyal customers versus first customersEuropean Online Journal of Natural and Social Sciences2013خارجیISI
15The Study of the Relationship between the Performance of Fuzzy Goal Programming Method and Production Factor PromotionEuropean Online Journal of Natural and Social Sciences2013خارجیISI
16Investigation of The Relationship between Dimension of Intellectual Capital and Organization Knowledge Management (Case Study : East Azerbaijan Regional Hydrology Firm)European Online Journal of Natural and Social Sciences2013خارجیISI
17Ranking of Five Star Hotels from the Perspective of Corporate Social Responsibility DimensionIranian Journal of Tourism & Hospitality2012داخلیعلمی پژوهشی
18The Investigation of Supply Chain's Reliability Measure (A case study)Journal of Industrial Engineering International2012داخلیعلمی پژوهشی
19Ranking of Five Star Hotels from the Perspective of Corporate Social Responsibility DimensionIranian Journal of Tourism & Hospitality2012داخلیعلمی پژوهشی
20شناسايي و تحلیل موانع ايجاد ارزش در صنعت قطعه سازي خودرومدیریت بهره وری1395داخلیعلمی پژوهشی
21بررسي روابط دروني مؤلفه هاي توانمندسازي كاركنان با توسعه‌ي الگوي ساختاري-مقايسه اي (مطالعه موردي)پژوهش های مدیریت منابع انسانی1395داخلیعلمی پژوهشی
22ارائه یک روش تصمیم¬گیری چند شاخصه مبتنی بر محاسبه مساحت چند¬ضلعی¬ها برای رتبه-بندی مدلهای مختلف استقرارمدیریت بهره وری1394داخلیعلمی پژوهشی
23طراحی یک مدل رشد سازمانی در صنعت قطعه سازی خودرو با استفاده از رویکرد پویایی سیستمپژوهشنامه ی مدیریت اجرایی1394داخلیعلمی پژوهشی
24رزیابی اثربخشي مدیریت ارتباط با مشتریان بر اساس سیستم (استنتاج فازی(مطالعه موردی)مدیریت بهره وری1394داخلیعلمی پژوهشی
25نقش هویت یابی و باورهای اخلاقی کارکنان در نتایج عملکردی رهبری اخلاقیاخلاق در علوم و فناوري1394داخلیعلمی پژوهشی
26ارزیابی اصول تفکر ناب در صنایع تبدیلی گروه زراعی و باغی با رویکرد ترکیبیاقتصاد کشاورزی و توسعه1394داخلیعلمی پژوهشی
27بررسي رفتارهاي فرانقشي مبتنی بر آموزه‌های اسلامي با رويكرد سيستمي(مطالعه موردي)مدیریت اسلامی1394داخلیعلمی پژوهشی
28مقايسه و اولويت بندي بهره وري نيروي انساني حوزه هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز با استفاده از تكنيك ويكورمدیریت بهره وری1393داخلیعلمی پژوهشی
29كاربرد مدلسازي ساختاري تفسيري در سطح بندي شاخص هاي رفتار شهروندي سازماني( مطالعه موردي)رهیافتی نو در مدیریت آموزشی1393داخلیعلمی پژوهشی
30بررسي تأثير رهبري معنوي بر عدالت سازماني و تعهد سازماني کارکنان شرکت گاز استان اردبیلمديريت منابع انساني در صنعت نفت1393داخلیعلمی پژوهشی
31ارزيابي تاثير ساختار سرمايه بر سرمايه فكري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانحسابداری مالی1393داخلیعلمی پژوهشی
32رتبه بندی واحد های تولیدی چرم از منظر ویژگی های کارآفرینی کارکنان بر اساس سیستم خبرۀ فازیپژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار1393داخلیعلمی پژوهشی
33بررسی مقایسه¬ای شركت¬هاي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران از منظر مسئولیت اجتماعی با رويكرد كارولمطالعات جامعه شناسی1393داخلیعلمی پژوهشی
34بررسی دلایل عدم تمایل عمومی استفاده از کارتهای الکترونیکی بانکیپژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار1392داخلیعلمی پژوهشی
35بررسي ميزان رضايت مشتريان زن از خدمات تلفن همراه در شهرستان اروميه (مقايسه دو شركت همراه اول و ايرانسلزن و مطالعات خانواده1392داخلیعلمی پژوهشی
36تعیین اولویت روش¬های توان¬افزایی به منظور تدوین راهبردهای توانمندسازی كاركنانفصلنامه پژوهش هاي مديريت راهبردي1392داخلیعلمی پژوهشی
37ارائه مدل روابط مؤلفه های تسهیم دانش در مؤسسات آموزشی با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری(مطالعه موردی)پژوهشنامه¬ی مدیریت اجرایی1392داخلیعلمی پژوهشی
38ارزيابي كارايي انرژي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردي: صنعت سيمان)اقتصاد پولی، مالی1392داخلیعلمی پژوهشی
39رابطه بین هوش هیجانی با بالندگی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامیرهیافتی نو در مدیریت آموزشی1391داخلیعلمی پژوهشی
40بررسي روابط مؤلفه هاي رفتار شهروندي سازمانی با رويكرد ديماتلفصلنامه علوم رفتاري1391داخلیعلمی پژوهشی
41ارزیابی میزان بالندگی سازمان از طریق منطق فازیفصلنامه مطالعات کمی در مدیریت1391داخلیعلمی پژوهشی
42بررسی روابط مابین مؤلفه هاي به کارگیري فنآوري اطلاعات و ارتباطات در دانشگاهها با رویکرد دیماتل (مطالعه موردي)فنآوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی1391داخلیعلمی پژوهشی
43بررسی ویژگی¬های کارآفرینی بین دانشجویان دانشکده¬های فنی و مهندسی دانشگاه¬های ارومیهفراسوی مدیریت1391داخلیعلمی پژوهشی
44شناسایی موانع ارتقای زنان به پست های مدیریتزن و مطالعات خانواده1391داخلیعلمی پژوهشی
45بررسی ارتباط ویژگیهای فردی ـ اجتماعی با خشنودی شغلی کارکنانمطالعات جامعه-شناسی1390داخلیعلمی پژوهشی
46شناسايي نيازمنديهاي مشتركين شركت گاز استان آذربايجان‌شرقي به كمك تكنيك و اولویت¬بندی آن به شیوه تاکسونومی عددیفصلنامه مطالعات کمی در مدیریت1390داخلیعلمی پژوهشی
47کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و رضایت مشتریفراسوی مدیریت1390داخلیعلمی پژوهشی
48بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و سرمايه اجتماعي دبيران در دبيرستان-هاي پسرانه شهر تبريزاندیشه های تازه در علوم تربیتی سال چهارم1390داخلیعلمی پژوهشی
49بررسی رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی و فساد در سازمان(مطالعه موردی)فصلنامة علمی ـ ترويجی اخالق1390داخلیعلمی پژوهشی
50ارزیابی وضعیت مدیریت برون-سپاری(مطالعه موردی: شرکت پالایش نفت تبریز)راهبردهای بازرگانی1390داخلیعلمی پژوهشی
51مدلی بر مبنای نظام خبره فازی جهت اندازه‌گیری مدیریت دانش سازمانپژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات1390داخلیعلمی پژوهشی
52بررسي تاثير تركيب سهامداران بر محتواي اطلاعاتي سود حسابداري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانپژوهش¬های مالی حسابداري1390داخلیعلمی پژوهشی
53تأثیر اخلاق کسب و کار بر مسئولیت اجتماعی بنگاهاخلاق در علوم و فناوري1389داخلیعلمی پژوهشی
54ارزیابی میزان یادگیرنده بودن سازمان با استفاده از سیستم خبره فازیمدیریت فردا1389داخلیعلمی پژوهشی
55ارزيابي كارايي شركتهاي توليدكننده سيمان در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها (1387-1381)پژوهشنامه اقتصادي1389داخلیعلمی پژوهشی
56بررسی میزان انطباق سازمان های تولیدی با اصول تفکر ناب(مطالعه موردی: شرکت تراکتورسازی ایران – تبریزفصلنامه مدیریت صنعتی1389داخلیعلمی پژوهشی
57بررسی میزان بکارگیری فرایند مدیریت دانش در یک سازمان خدماتی ( مطالعه موردی )فراسوی مدیریت1389داخلیعلمی پژوهشی
58بررسی دلایل عدم بکارگیری آنالیز ارزش و تفکر نابفراسوی مدیریت1388داخلیعلمی پژوهشی
59بررسي نقش سيستم مديريت انرژي در بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع كاني غيرفلزي (مطالعه موردي: كارخانه سفال و آجرماشيني تبريز)مطالعات‌ اقتصاد انرژي1388داخلیعلمی پژوهشی
60کاربرد روشهاي هيورستيک متعادل سازي خطوط مونتاژ و تاثير آن بر عملکرد سازمان(مطالعه موردي: تراکتور سازي اروميه)نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد1388داخلیعلمی پژوهشی
61تعيين اولويت اصول سازمان هاي بالنده در آموزش و پرورش با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبيمطالعات آموزش و يادگيري (علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز)1388داخلیعلمی پژوهشی
62خصوصي‌سازي در شركت سهامي مخابرات آذربايجان‌شرقي و نقش آن در كاهش هزينه‌همجله دانش و توسعه1388داخلیعلمی پژوهشی
63الگوی گرافیکی روش تحقیق و تأثیر آن در نتایج عملکرد آزمودنی-هامجله پژوهش هاي مدیریت1388داخلیعلمی پژوهشی
64بررسی نقش مدیریت دانش و خلاقیت بر بالندگی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریزفصلنامه مدیریت صنعتی1388داخلیعلمی پژوهشی
65بررسی سطح يادگيرنده بودن، بالندگي سازمانی و رابطه بین آنها در آموزش و پرورش ناحيه سه شهرستان تبريزاندیشه های تازه در علوم تربیتی سال چهارم1388داخلیعلمی پژوهشی
66مطالعه نقش اندازه ابتدایی در طول عمر شرکت های تولیدی کوچک و متوسطعلوم مدیریت1387داخلیعلمی پژوهشی
67اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد شرکت های تولیدی با استفاده از روش حذف و جابجایی گزینه هاعلوم مدیریت1387داخلیعلمی پژوهشی
68بررسی عوامل موثر بر تاخیر در اجرای پروژه های عمرانی شهرداریعلوم مدیریت1387داخلیعلمی پژوهشی
69بررسی و شناسایی عوامل موثر بر رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری (مطالعه موردی: شهرداری تبریز)فصلنامه علمي و پژوهشي علوم اجتماعي1387داخلیعلمی پژوهشی
70ارزیابی کارایی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده¬هنامه مفید1387داخلیعلمی پژوهشی
71شناسایی وظایف و ماموریت های دانشگاه کارآفرینعلوم تربیتی1387داخلیعلمی پژوهشی
72بررسی ویژگی های سازمانهای یادگیرنده در یک سیستم تولیدیعلوم مدیریت1386داخلیعلمی پژوهشی
73سنجش میزان کارآفرینی سازمانی(مطالعه موردیعلوم مدیریت1386داخلیعلمی پژوهشی
74ررسی میزان انطباق شرکت های سازنده قطعات خودرو تبریز با JIT اهرمهای سیستم تولیدیعلوم مدیریت1386داخلیعلمی پژوهشی
75آنالیز ارزش و کاربرد آن در خطوط مونتاژاقتصاد و مدیریت1385داخلیعلمی پژوهشی
76الگوریتم تعیین دسته تولید محصول و توالی عملباتn کار روی m ماشیناقتصاد و مدیریت1384داخلیعلمی پژوهشی