نام و نام خانوادگی : حمید میرزائی
مدرک دانشگاهی علمی: دکتری بهداشت مواد غذایی
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: Hmirzaei@iaut.ac.ir
ردیفعنوانمحل خدمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1معاون پژوهشیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز13891392