نام و نام خانوادگی : شهرام حنیفیان
مدرک دانشگاهی علمی: دکتری بهداشت مواد غذایی
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: hanifian@iaut.ac.ir
ردیفعنوان مقالهنام نشریهتاریخ انتشار نشریهدامنهرتبه علمی نشریه
1Isolation and molecular identification of lactobacillus with probiotic potential from abomasums driven rennetFood Chemistry2019خارجیISI- JCR
2Pathogenicity of Helicobacter pylori in cancer development and impacts of vaccinationGasteric Cancer2019خارجیISI- JCR
3Contamination rate, diversity and biofilm formation of the coliforms isolated from raw milk tankers and dairy processing equipmentJournal of Food Research2019داخلیعلمی پژوهشی وزارتین
4Inhibitory effect of native enterococci isolates on some of the foodborne bacterial pathogensJournal of Food Hygiene2019داخلیعلمی پژوهشی وزارتین
5Probiotic potential of Enterococcus strains isolated from traditional dairy products of Tabriz areaJournal of Food Research2019داخلیعلمی پژوهشی وزارتین
6Diversity of Bacillus species isolated from biofilm of raw milk tankers and dairy processing equipmentsJournal of Food Hygiene2018داخلیعلمی پژوهشی وزارتین
7Occurrence, quantity and diversity of aerobic spore-forming bacteria in spices and herbs of Tabriz retailsJournal of Food Microbiology2018داخلیعلمی پژوهشی وزارتین
8Contamination rate and biofilm formation by psychotrophic bacteria from bulk milk tanks and dairy processing equipmentJournal of Food Microbiology2018داخلیعلمی پژوهشی وزارتین
9Tracking Mycobacterium avium paratuberculosis load in milk production chain: A real-time qPCR and culture assayJournal of Food Safety2016خارجیISI
10Behavior of Yersinia enterocolitica in UF-cheese: Impact of different storage temperatures on various strainsJournal of Food Safety2015خارجیISI
11Survival of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in UF-white cheeseLetters in Applied Microbiology2014خارجیISI
12Growth and enterotoxin production of Staphylococcus aureus in Iranian ultra-filtered white cheeseInternational Journal of Dairy Technology2014خارجیISI
13Quantitative real-time PCR and culture examination of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis at farm levelVeterinary Microbiology2013خارجیISI
14Isolation and molecular identification of Streptomyces spp. with antibacterial activity from northern-west of IranBioImpacts2013داخلیسایر
15Fate of Yersinia enterocolitica during the manufacture, ripening and storage of Lighvan cheeseInternational Journal Food Microbiology2012خارجیISI
16Prevalence of virulent Yersinia enterocolitica in bulk raw milk and retail cheese in northern-west of IranInternational Journal Food Microbiology2012خارجیISI
17Study on the growth and survival of Escherichia coli O157:H7 during the manufacture and storage of Iranian white cheese in brineIranian Journal of Veterinary Research2009داخلیISI
18رفتار سویه‌هاي مختلف یرسینیا انتروکولیتیکا در پنیر فراپالایشی و نقش بازدارندگی کشت آغازگر لاکتیکیمجله بهداشت مواد غذايی1394داخلیعلمی پژوهشی
19آلودگی کپکی شير خام و فرآورده‌های آن: فراوانی، تنوع گونهای و شناسايی منابع آلودگیمجله بهداشت مواد غذايی1394داخلیعلمی پژوهشی
20تأثير لاكتوباسيلوس پلانتاروم تضعيف شده به عنوان آغازگر الحاقي بر ليپوليز و ويژگيهاي حسي پنير سفيد فراپالايشيمجله بهداشت مواد غذايی1391داخلیعلمی پژوهشی
21مطالعه اثر غلظت‌هاي مختلف نمك بر بقاي مايكوباكتريوم اويوم زيرگونه پاراتوبركلوزيس در پنير سفيد فراپالايشي ايرانيمجله بهداشت مواد غذايی1391داخلیعلمی پژوهشی
22جداسازي، شناسايي و تعيين بيوتيپ يرسينيا انتروكوليتيكاي بيماريزا از شيرهاي پاستوريزهمجله بهداشت مواد غذايی1390داخلیعلمی پژوهشی
23اثر اسپري اسیدهاي سیتریک، استیک و پروپیونیک بر برخی پارامترهاي میکروبی، شیمیایی و ظاهري گوشت بس بنديشده گاومجله بهداشت مواد غذايی1390داخلیعلمی پژوهشی
24مطالعه تأثیر اسانس گیاه آویشن شیرازی بر باکتری Escherichia coli O157:H7 در پنیر سفید آب ‌نمکی طی فرآیند تولید و نگهداریمجله بهداشت مواد غذايی1390داخلیعلمی پژوهشی
25مطالعه تأثير دور تلقيح يرسينيا انتروکوليتيکا بر بقاء آن در پنير سفيد نگه‌داری شده در آب نمکمجله تخصصی دامپزشکی تبريز1386داخلیعلمی پژوهشی
26مطالعه كنترل فساد گوشت سرد گاو به‌وسيله تركيب بسته‌بندي و تيمار با اسيدهاي آليمجله تخصصی دامپزشکی تبريز1385داخلیعلمی پژوهشی
27مطالعه اثر متقابل لاکتوباسيلوس بولگاريکوس و استرپتوکوکوس ترموفيلوس بر بقای يرسينيا انتروکوليتيکا در طی تهيه و نگهداری پنير سفيد ايرانیمجله علوم دامپزشکی ايران1384داخلیعلمی پژوهشی