نام و نام خانوادگی : شهرام حنیفیان
مدرک دانشگاهی علمی: دکتری بهداشت مواد غذایی
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: hanifian@iaut.ac.ir
ردیفعنوان مقالهنام نشریهتاریخ انتشار نشریهدامنهرتبه علمی نشریه
1Tracking Mycobacterium avium paratuberculosis load in milk production chain: A real-time qPCR and culture assayJournal of Food Safety2016خارجیISI
2Behavior of Yersinia enterocolitica in UF-cheese: Impact of different storage temperatures on various strainsJournal of Food Safety2015خارجیISI
3Survival of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in UF-white cheeseLetters in Applied Microbiology2014خارجیISI
4Growth and enterotoxin production of Staphylococcus aureus in Iranian ultra-filtered white cheeseInternational Journal of Dairy Technology2014خارجیISI
5Quantitative real-time PCR and culture examination of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis at farm levelVeterinary Microbiology2013خارجیISI
6Isolation and molecular identification of Streptomyces spp. with antibacterial activity from northern-west of IranBioImpacts2013داخلیسایر
7Fate of Yersinia enterocolitica during the manufacture, ripening and storage of Lighvan cheeseInternational Journal Food Microbiology2012خارجیISI
8Prevalence of virulent Yersinia enterocolitica in bulk raw milk and retail cheese in northern-west of IranInternational Journal Food Microbiology2012خارجیISI
9Study on the growth and survival of Escherichia coli O157:H7 during the manufacture and storage of Iranian white cheese in brineIranian Journal of Veterinary Research2009داخلیISI
10رفتار سویه‌هاي مختلف یرسینیا انتروکولیتیکا در پنیر فراپالایشی و نقش بازدارندگی کشت آغازگر لاکتیکیمجله بهداشت مواد غذايی1394داخلیعلمی پژوهشی
11آلودگی کپکی شير خام و فرآورده‌های آن: فراوانی، تنوع گونهای و شناسايی منابع آلودگیمجله بهداشت مواد غذايی1394داخلیعلمی پژوهشی
12تأثير لاكتوباسيلوس پلانتاروم تضعيف شده به عنوان آغازگر الحاقي بر ليپوليز و ويژگيهاي حسي پنير سفيد فراپالايشيمجله بهداشت مواد غذايی1391داخلیعلمی پژوهشی
13مطالعه اثر غلظت‌هاي مختلف نمك بر بقاي مايكوباكتريوم اويوم زيرگونه پاراتوبركلوزيس در پنير سفيد فراپالايشي ايرانيمجله بهداشت مواد غذايی1391داخلیعلمی پژوهشی
14جداسازي، شناسايي و تعيين بيوتيپ يرسينيا انتروكوليتيكاي بيماريزا از شيرهاي پاستوريزهمجله بهداشت مواد غذايی1390داخلیعلمی پژوهشی
15اثر اسپري اسیدهاي سیتریک، استیک و پروپیونیک بر برخی پارامترهاي میکروبی، شیمیایی و ظاهري گوشت بس بنديشده گاومجله بهداشت مواد غذايی1390داخلیعلمی پژوهشی
16مطالعه تأثیر اسانس گیاه آویشن شیرازی بر باکتری Escherichia coli O157:H7 در پنیر سفید آب ‌نمکی طی فرآیند تولید و نگهداریمجله بهداشت مواد غذايی1390داخلیعلمی پژوهشی
17مطالعه تأثير دور تلقيح يرسينيا انتروکوليتيکا بر بقاء آن در پنير سفيد نگه‌داری شده در آب نمکمجله تخصصی دامپزشکی تبريز1386داخلیعلمی پژوهشی
18مطالعه كنترل فساد گوشت سرد گاو به‌وسيله تركيب بسته‌بندي و تيمار با اسيدهاي آليمجله تخصصی دامپزشکی تبريز1385داخلیعلمی پژوهشی
19مطالعه اثر متقابل لاکتوباسيلوس بولگاريکوس و استرپتوکوکوس ترموفيلوس بر بقای يرسينيا انتروکوليتيکا در طی تهيه و نگهداری پنير سفيد ايرانیمجله علوم دامپزشکی ايران1384داخلیعلمی پژوهشی