شماره های تماس
ردیفسمتشماره تماسنام و نام خانوادگیداخلیواحد - حوزه
1رئیس دفتر رياست 33334949طوفان6500ریاست
2مسئول پیگیری دفترریاست33317104نصیری6501ریاست
3مديرکل روابط عمومی تبریز و استان آذربایجانشرقی31966499عيدی6499ریاست
4روابط عمومی31966498فدایی-لاهوتی6498ریاست
5سالن شهریار31966298لاهوتی6298ریاست
6سالن شمس31966505لاهوتی6505ریاست
7مديرحراست33320143غروری6491ریاست
8دفتر حراست31966491نصیری6490ریاست
9کارشناس حراست31966494لطفیان6494ریاست
10سرپرست انتظامات31966059زارع6059ریاست
1 2 3

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد تبریز می باشد | Developed By PJEco.ir