شماره های تماس
ردیفسمتشماره تماسنام و نام خانوادگیداخلیواحد - حوزه
1رئیس دفتر رياست 33334949بناپورغفاری6500ریاست
2مسئول پیگیری دفترریاست33317104پژوهی6501ریاست
3مديرکل روابط عمومی تبریز و استان آذربایجان شرقی31966499عیدی6499ریاست
4روابط عمومی31966498فدایی-اژدر6498ریاست
5سالن شهریار31966298 6298ریاست
6سالن شمس31966505 6505ریاست
7مديرحراست33320143درهمجانی6491ریاست
8دفتر حراست31966491نصیری6490ریاست
9کارشناس حراست31966494پورزمان6494ریاست
10سرپرست انتظامات31966059زارع6059ریاست
1 2 3