شماره های تماس
ردیفسمتشماره تماسنام و نام خانوادگیداخلیواحد - حوزه
1مدیرکل حوزه ریاست 33334949جعفری نامور-عزیزپور6500ریاست
2مسئول پیگیری دفترریاست33317104پژوهی6501ریاست
3کارشناس مسئول روابط عمومی تبریز و استان آذربایجان شرقی31966499جعفری نامور6499ریاست
4روابط عمومی31966498اژدر-طاهرخانی6498ریاست
5سالن شهریار31966298قبززاده6298ریاست
6سالن شمس31966505قبززاده6505ریاست
7مديرکل حراست استان آذربایجانشرقی33320143 6491ریاست
8دفتر حراست31966491 6490ریاست
9کارشناس حراست31966494 6494ریاست
10سرپرست انتظامات31966059 6059ریاست
1 2 3