به همت حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی سالنامه آموزشی دانشگاه تدوین و منتشر شد 1395/03/10

مجموعه تدوین شده مشتمل بر تمام برنامه های روتین و رایج حوزه معاونت آموزشی می باشد، که کلیه موارد آموزشی این حوزه را در 8 سطح آموزش، اتاق استادان، اداره بایگانی، اداره کل آموزش دانشگاه، اداره کل امتحانات دانشگاه، دفتر مطالعات و برنامه ریزی آموزشی، اداره سنجش و ارزیابی و اداره جذب و امور هیئت علمی و در ماه های مختلف سال با جزئیات کامل مشخص نموده است.

این مجموعه تکثیر شده است و به زودی جهت بهره برداری سایر واحد های استانی نیز در وب سایت معاونت بارگذاری خواهد شد.