معرفی پایگاه Mendeley 1396/11/18

 
معرفی پایگاه Mendeley:                                                            روی تصویر کلیک کنید.

پایگاه مندلی از پایگاه های معتبر برای ثبت و اشتراک داده های پژوهش می باشد.
اهمیت آرشیو داده ها عبارتند از:
1.امکان استفاده مجدد داده ها را فراهم میسازد
2.صحت و اعتبار مقاله را افزایش میدهد
3.افزایش transparency و confidence نتایج
4.امکان ارجاع به داده ها توسط سایر محققین

 نکات این پایگاه:
 داده شما ممکن است توسط شما محدود شود و دسترسی همگانی برای آن وجود نداشته باشد. ضمنا شما در هر زمان میتوانید داده خود را پاک کنید.
* با داشتن DOI از داده خود به راحتی میتوانید این داده را در هر مقاله خود سایت یا رفرنس دهید.
* داده ها با دیگران به اشتراک گذاشته میشوند.
* امکان دزدی داده ها وجود دارد. اما شما به راحتی با ثبت آن در مقابل دزدی داده ، پیشگیری می نمایید. لطفا برای کنترل سو استفاده به CC آن در هنگام ثبت توجه نمایید.
* درصورت انتشار یک مقاله از داده های خود به راحتی میتوانید بین آن مقاله و دیتای خود اشتراک برقرار نمایید.

سایر کاربردهای پایگاه Mendeley
این پایگاه از بخش های زیر تشکیل شده است:
1.مدیریت منابع
2.شبکه تحقیقات
3.آرشیو داده ها
4.شغل یابی
5.جذب بودجه

 منبع: سای نیوز