معاون آموزشی


 مشخصات فردی

نام: حمید
نام خانوادگی: میرزائی
تاریخ تولد: 1351
مرتبه علمی: دانشیار
دکترای حرفه ای: دامپزشکی از دانشگاه تهران
دکترای تخصصی: بهداشت مواد غذائی از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات تهران  


 مسئولیت های اجرایی

سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز از 14/4/1394 تا ادامه دارد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند از 4/3/1392 تا 31/5/1394
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز از مورخه 28/1/89 تا 4/3/1392.
سردبیر مجله علمی- پژوهشی بهداشت مواد غذائی (دارای رتبه علمی پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری) و نمایه ISC از بدو راه اندازی (از سال 1390) تا ادامه دارد.
رئیس شورای پژوهشی منطقه 13 از مورخه 7/4/1389 تا 7/8/1393.
نماینده تام الاختیار رئیس دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز در کار گروه تخصصی کمیته آمایش آموزش عالی در استان آذربایجان شرقی از مورخه 22/4/1389 ادامه دارد.
رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز از 1/5/82 تا 7/8/84.
مدیر گروه بهداشت، اپیدمیولوژی و آبزیان دانشگاه آزاد اسلامي تبريز از 26/7/ 86 تا 26/7/86.
عضو کمیته راهبردی پژو هش و فناوری استان آذربایجان شرقی از 24/12/1393 تا
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر از 1/11/93 تا 30/7/1394
عضو کمیته تکمیل موظفی دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی از 24/5/94 تا ادامه دارد.
دبیر کمیسیون موارد خاص دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز از 19/5/1394 تا ادامه دارد.
عضو شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی از 12/12/1393
عضو شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز از 27/5/1394 تا 9/2/1382.
عضو هیات تحریریه مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز دارای رتبه علمی پژوهشی از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و نمایه ISC از سال 1388
رئیس شورای انتشاراتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز از مورخه 9/2/1389 تا 4/3/1392.
عضو کمیته طرح و برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز از مورخه 29/2/89 تا ادامه دارد.
عضو شورای طرح و برنامه و بودجه منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامي از 24/3/89 تا ادامه دارد.
عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز از 13/6/82 تا ادامه دارد ( از مورخه 28/1/89 بعنوان رئیس شورای پژوهشی واحد تبریز).  
بازرس کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز از 10/4/83 تا 10/4/85.
عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز از 9/5/82 تا 7/8/1384
عضو شورای عمومی دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز از 12/6/82 تا 7/8/84.
عضو کمیه راه اندازی مرکز تحقیقات نانو و بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز از 4/6/85 تا ادامه دارد
نماینده شورای پژوهشی در شورای تخصصی دانشکده دامپزشکی از 22/1/85 تا 22/1/87
نماینده شورای پژوهشی در شورای تخصصی دانشکده پزشکی از 22/1/85 تا 22/1/87
نماینده شورای پژوهشی در شورای تخصصی دانشکده زبان و ادبیات فارسی از 22/1/85 تا 22/1/88.
عضو و دبیر شورای نظام دامپزشکی استان آذربایجان شرقی از 31/2/83 تا 31/6/86.
عضو شوراي انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز از 31/2/83 تا ادامه دارد ( از مورخه 28/1/89 بعنوان رئیس شورای انتشارات واحد تبریز).
رئیس بخش بهداشت مواد غذائی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز از 29/9/84 تا 29/9/86.
عضو شورای تخصصی آموزشی گروه بهداشت، اپیدمیولوژی و آبزیان دانشگاه آزاد اسلامي تبريز از 26/7/86 تا ادامه دارد.
نماینده شورای پژوهشی در شورای تخصصی گروه حقوق از 21/7/88 تا 1390