معرفی حوزه

معاونت آموزشی دانشگاه به همراه واحدهای تابعه خود با استفاده از بهترین نیروهای متخصص دانشگاه، در‌صدد تدوین و توسعه برنامه‌هایی است كه نیازهای علمی، فنی، حرفه‌ای و اجتماعی میهن عزیزمان را برآورده ساخته و درجهت بهبود و ارتقای شاخص‌های كیفی مرتبط با آموزش و شاخص‌های كمی مورد نظر دانشگاه، اجرای كامل ضوابط آموزشی در كلیه دانشكده‌ها و گروه‌ها، توسعه مقاطع تحصیلات تكمیلی، مركز آموزش‌های مجازی، توسعه دوره‌های آموزش آزاد، شناسایی و حفظ استعدادهای درخشان، توسعه واحد پردیس دانشگاه، را جهت حفظ و ارتقای جایگاه دانشگاه در بعد ملی و بین‌المللی فراهم­ آورد. این مسئولیت اداره کلیه امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه را بر عهده دارد. همچنین تدوین و پیشنهاد اصول کلی در مورد برنامه های آموزشی، تنوع بخشی در بخش آموزش و نظارت بر حسن اجرای آن، تدوین آیین نامه های مختلف آموزشی با کمک مسئولین ذیربط، ارزیابی کمیت و کیفیت فعالیت های آموزشی اعضاء هیأت علمی و دانشجویان و اداره کلیه کمیته ها و شوراهایی که به موجب آیین نامه ها و ضوابط مسئولیت آن ها به معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی محول شده است، از جمله وظایف این حوزه می باشد.

     

چارت اداری: