حوزه آموزشی و تحصیلات تکمیلی
فرم های حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

فرم های دفتر جذب و امور هیئت علمی واحد:

فرم ترفيع ساليانه
   دانلود

فرمهاي مربوط به ارتقاء جدید  دانلود
آيين نامه ماموريت و انتقال اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي دانلود

فرآیند استخدام اعضاء هیئت علمی غیر پزشکی دانلود

فرم های مربوط به استخدام و بورس تحصیلی دانلود

فرم هاي حق التدريس (رونوشت کلیه مدارک برای مدرسین مدعو هیئت علمی سایر دانشگاه ها یکبار می باشد که پس از تهیه به دفتر جذب هیئت علمی تحویل داده شود. )  دانلود

نحوه تمدید سنوات بورس اعضاء هیئت علمی دانلود

مدارک صلاحیت های عمومی دانلود

فرم مصاحبه علمی   دانلود
 همکاری اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور بصورت نیمه وقت قراردادی یکساله دانلود


فرم های اداره  آموزش:

فرم های مربوطه به مقطع دکتری تخصصی دانلود

فرم های مربوط به مقطع کارشناسی ارشد دانلود

فرم های مربوط به مقطع کارشناسی دانلود

فرم های مربوط به مقطع کارشناسی ناپیوسته دانلود

 

All rights reserved for Islamic Azad University of Tabriz| Developed By PJEco.ir