مدیر برنامه ریزی آموزشی


مشخصات فردی

نام: علی
نام خانوادگی: بشیری
تاریخ تولد: 1352
كارشناسي : دبیری ریاضی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
كارشناسي ارشد : مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تبریز
                                                       

مسئولیت های اجرایی

کارشناس آموزش مهندسی عمران (1377 - 1378)
کارشناس مسئول مهندسی مکانیک (1378 - 1381)
کارشناس مسئول مهندسی معماری و هنر (1381 - 1385)
عضو کمیسیون موارد خاص منطقه 2 (1387 - 1388)
عضو کمیسیون موارد خاص منطقه 13 (از سال 1388)
عضو کمیسیون موارد خاص واحد تبریز ( از سال 1388)
مسئول نیروی انسانی بسیج کارمندی ( 1380 - 1381 )
مسئول بسیج کارمندی ( از سال 1381)
رئیس اداره آموزش ( از سال 1385)
عضو کمیسیون دبیرخانه هیات امنای استان ( از 1384)
عضو شورای اقامه نماز واحد تبریز
مسئول راه اندازی پردیس بین الملل