برای دریافت آئین نامه های آموزشی دوره تحصیلی خود، بر روی لینک مورد نظر کلیک کنید تا فایل مورد نظر بر روی رایانه شما بارگیری شود

          * موجه نمودن غیبت دانشجو درامتحانات پایان نیمسال دانلود