قراردادهای دکتری پژوهش محور

در راستای  تهیه و تنظیم قراردادهای مربوط به دوره  دکتری پژوهش محور، رعایت مراتب ذیل روری است.

دانشجویان پس از دریافت فایلها از همین قسمت، نسبت به تکمیل  قسمتهای خالی و لازم هر یک از نمونه قرارداد های برون دانشگاهی، نمونه قرارداد داخلی و فرم تضمین و تعهد اقدام و نسخ چاپی آنها را در 5 نسخه و پس از تحصیل تائیدات و امضاهای لازم ،جهت امضاء مسئولین دانشگاهی به دفتر ارتباط صنعت و کارآفرینی تسلیم نمایند. به منظور پرهیز از دوباره کاری و تضییع اوقات دانشجویان، مقتضی است نسبت به ویرایش دقیق و اطمینان از عدم وجود اشکالات تایپی و انشائی توجه گردد..


برای تکمیل اطلاعات فرمها، عناوین مسئولین دانشگاهی امضاء کننده قراردادبه شرح ذیل میباشد:
- دکتر حسن رسولی سقای (معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)
- دکتر عزیزجوانپور هروی( رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)نمونه قرارداد برون دانشگاهی

نمونه قرارداد داخلی

نمونه فرم تضمین و تعهد