توسعه فناوری و ارتباط با صنعت، کارآفرینی و مرکزرشد
امور دانشجویان دکتری پژوهش محور

امور دانشجویان دکتری-پژوهش محور
1- نظر به ساختار فایلهای در اختیار، دانشجویان گرامی پس از دریافت فایلها  و موقع تنظیم،  نسبت به ویرایش فرمها اقدام نمایند. قراردادهای دارای اشکالات تایپی و ویرایش نشده قابل قبول نمی باشد
2-قراردادها و فرم تضمین و تعهد هر کدام در 5 نسخه تهیه خواهند شد.
3-کلیه صفحات قرارداد داخلی باید به امضاء دانشجوی دکتری پژوهش محور و استاد محترم راهنما برسد
4- در صورت نیاز قبل از اخذ تائیدات قراردادها راهنمائیهای لازم از دفتر ارتباط با صنعت  به شماره 31966344اخذ گردد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرم تضمین و تعهد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نمونه قرارداد برون دانشگاهی-دکتری پژوهش محور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نمونه قرارداد داخلی -دکتری پژوهش محور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرم تضمین و تعهد.pdf
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نمونه قرارداد برون دانشگاهی-دکتری پژوهش محور.pdf
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نمونه قرارداد داخلی -دکتری پژوهش محور.pdf
 

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد تبریز می باشد | Developed By PJEco.ir