طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی

طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی

روندکاری طرحهای برون دانشگاهی
---------------------------------------
پروپوزال طرح پژوهشی
---------------------------------------
نمونه قرارداد خارجی
--------------------------------------
نمونه قرارداد داخلی
--------------------------------------