کارآموزی

روند کاری و فرمهای مربوط به واحد درسی کارآموزی

دانلود آئین نامه کارآموزی
--------------------------------------
دانلود روند کاری کارآموزی
--------------------------------------
دانلود نحوه نگارش روی جلد گزارش کارآموزی
-------------------------------------
دانلود نگارش متن گزارش کارآموزی
-------------------------------------
دانلود نمونه فرم شماره 1
--------------------
-----------------
دانلود نمونه فرم شماره 2
-------------------------------------
دانلود نمونه فرم شماره 3
-------------------------------------
دانلود نمونه فرم شماره 4دانلود فرم درخواست معرفی برای کارآموزی داوطلبانه