تفاهم نامه ها


انعقاد تفاهم نامه ها:

دستورالعمل تهیه و تنظیم تفاهم نامه ها
روند کاری انعقاد تفاهم نامه ها

تفاهم نامه های منعقده:

تفاهم نامه شرکت توزیع نیروی برق
تفاهم نامه همکاری با شهرداری کلان شهر تبریز
تفاهم نامه شرکت توزیع نیروی برق-2
تفاهم نامه امور عشایر استان
تفاهم نامه همکاری با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تفاهم نامه معاونت علوم، تحقیقات وفناوری
تفاهم نامه سازمان ملی استاندارد استان آذربایجان شرقی
تفاهم نامه دانشگاه آزاد اسلامی با سازمان استاندارد ملی

تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان آذربایجان شرقی
تفاهم نامه همکاری با شرکت همگامان
تفاهم نامه همکاری با اداره کل محیط زیست استان آذربایجان شرقی
تفاهم نامه همکاری با انجمن مدیران 1
تفاهم نامه همکاری با انجمن مدیران 2

تفاهم نامه همکاری با سازمان جهاد کشاورزی
تفاهم نامه همکاری با شرکت  مس آذربایجان
تفاهم نامه همکاری با سازمان نظام مهندسی

تفاهم نامه با شرکت تراکتورسازی ایران

تفاهم نامه با شرکت ملی گاز استان- 97

تفاهم نامه با مرکز ملی علوم و قنون لیزر ایران