اولویت های تحقیقاتی ارگان ها و شرکت ها

اولویت های تحقیقاتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آ. شرقی97
اولویت های تحقیقاتی شرکت توزیع نیروی برق -97
اولویت های تحقیقاتی شرکت گاز استان- 97
اولویت های تحقیقاتی اداره کل زندان ها-97
اولویت های  تحقیقاتی شرکت پیستون ایران-97
اولویت های تحقیقاتی شهرداری تبریز- 97
پایان نامه های تحت حمایت شرکت گاز استان آذربایجان شرقی97-1
پایان نامه های تحت حمایت شرکت گاز استان آذربایجان شرقی97-2
اولویتهای تحقیقاتی شرکت گاز استان آذربایجانشرقی 97-1
اولویتهای تحقیقاتی شرکت گاز استان آذربایجانشرقی 97-2
اولویتهای تحقیقاتی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 97
پایان نامه های  تحت حمایت ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 97
پایان نامه های  تحت حمایت ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 97
پایان نامه های تحت حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری- صفحه -1-97
پایان نامه های تحت حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری- صفحه 2-97
اولویتهای تحقیقاتی گروه صنعتی نجاتی( آناتا)-98
اولویتهای تحقیقاتی شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی98
اولویتهای پژوهشی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی-98
اولویتهای پژوهشی اداره کل محیط زیست استان آذربایجان شرقی-98
اولویتهای تحقیقاتی استانداری آ. شرقی- 98- با محوریت موضوعت احیای دریاچه ارومیه
اولویتهای عام تحقیقاتی استانداری آذربایجان شرقی-98
اولویتهای تحقیقاتی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی- 98-2
اولویتهای تحقیقاتی سازمان غذا و دارو
مجموعه ای از اولویتهای پژوهشی دستگاههای اجرائی استان آ. شرقی - 98-1
م
جموعه ای از اولویتهای پژوهشی دستگاههای اجرائی استان آ. شرقی - 98-2
اولویتهای تحقیقاتی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی- 98-4
اولویتهای تحقیقاتی آب منطقه ای استان آذربایجانشرقی1
اولویتهای تحقیقاتی آب منطقه ای استان آذربایجانشرقی2
اولویتهای تحقیقاتی استانداری آذربایجانشرقی-98

اولویتهای تحقیقاتی فن محور آب منطقه ای  استان آذربایجان شرقی 98
اولویتهای تحقیقاتی سازمان زندانها-98
اولویتهای تحقیقاتی شرکت برق-99-1
اولویتهای تحقیقاتی شرکت برق99-2
پایان نامه های تحت حمایت شرکت گاز-99
فراخوان اولویت های پژوهشی دریاچه ارومیه نهایی99
فراخوان پژوهشی احیاء دریاچه ارومیه-99

فراخوان پژوهشی شرکت گاز-99
فراخوان پژوهشی شرکت گاز -99-1
فراخوان پژوهشی شرکت گاز-99-2