اولویت های تحقیقاتی ارگان ها و شرکت ها

اولویت های تحقیقاتی وزارت نیرو 95
اولویت های تحقیقاتی شرکت آب و فاضلاب و شرکت های وابسته 95
اولویت های تحقیقاتی شرکت توانیر و شرکت های وابسته
اولویت های تحقیقاتی استانداری آ-شرقی-1395
اولویت های تحقیقاتی سازمان زندان های کشور-تبریز-1395
اولویت های تحقیقاتی شرکت نیروی برق آ- غربی
اولویت های تحقیقاتی شرکت توزیع نیروی برق آ.شرقی
اولویت های تحقیقاتی استانداری آذربایجان شرقی
اولویت های تحقیقای شرکت توزیع نیروی برق آ.شرقی

اولویت های تحقیقاتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آ. شرقی
اولویت های تحقیقاتی شرکت توزیع نیروی برق -97
اولویت های تحقیقتی شرکت گاز استان- 97
اولویت های تحقیقاتی اداره کل زندان ها-97
اولویت های  تحقیقاتی شرکت پیستون ایران-97
ا
ولویت های تحقیقاتی شهرداری تبریز- 97


پایان نامه های تحت حمایت شرکت گاز استان آذربایجان شرقی97-1

پایان نامه های تحت حمایت شرکت گاز استان آذربایجان شرقی97-2

اولویتهای تحقیقاتی شرکت گاز استان آذربایجانشرقی 97-1

اولویتهای تحقیقاتی شرکت گاز استان آذربایجانشرقی 97-2

اولویتهای تحقیقاتی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 97

پایان نامه های  تحت حمایت ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 97