اولویت های تحقیقاتی ارگان ها و شرکت ها

اولویت های تحقیقاتی وزارت نیرو 95
اولویت های تحقیقاتی شرکت آب و فاضلاب و شرکت های وابسته 95
اولویت های تحقیقاتی شرکت توانیر و شرکت های وابسته
اولویت های تحقیقاتی استانداری آ-شرقی-1395
اولویت های تحقیقاتی سازمان زندان های کشور-تبریز-1395
اولویت های تحقیقاتی شرکت نیروی برق آ- غربی
اولویت های تحقیقاتی شرکت توزیع نیروی برق آ.شرقی
اولویت های تحقیقاتی استانداری آذربایجان شرقی
اولویت های تحقیقای شرکت توزیع نیروی برق آ.شرقی

اولویت های تحقیقاتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آ. شرقی
اولویت های تحقیقاتی شرکت توزیع نیروی برق -97
اولویت های تحقیقتی شرکت گاز استان- 97
اولویت های تحقیقاتی اداره کل زندان ها-97
اولویت های  تحقیقاتی شرکت پیستون ایران-97
ا
ولویت های تحقیقاتی شهرداری تبریز- 97


پایان نامه های تحت حمایت شرکت گاز استان آذربایجان شرقی97-1

پایان نامه های تحت حمایت شرکت گاز استان آذربایجان شرقی97-2

اولویتهای تحقیقاتی شرکت گاز استان آذربایجانشرقی 97-1

اولویتهای تحقیقاتی شرکت گاز استان آذربایجانشرقی 97-2

اولویتهای تحقیقاتی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 97

پایان نامه های  تحت حمایت ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 97


پایان نامه های تحت حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری- صفحه 1

پایان نامه های تحت حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری- صفحه 2


اولویتهای تحقیقاتی گروه صنعتی نجاتی( آناتا)

اولویتهای تحقیقاتی شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی98