اولویت های تحقیقاتی ارگان ها و شرکت ها

اولویت های تحقیقاتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آ. شرقی97
اولویت های تحقیقاتی شرکت توزیع نیروی برق -97
اولویت های تحقیقتی شرکت گاز استان- 97
اولویت های تحقیقاتی اداره کل زندان ها-97
اولویت های  تحقیقاتی شرکت پیستون ایران-97
ا
ولویت های تحقیقاتی شهرداری تبریز- 97


پایان نامه های تحت حمایت شرکت گاز استان آذربایجان شرقی97-1

پایان نامه های تحت حمایت شرکت گاز استان آذربایجان شرقی97-2

اولویتهای تحقیقاتی شرکت گاز استان آذربایجانشرقی 97-1

اولویتهای تحقیقاتی شرکت گاز استان آذربایجانشرقی 97-2

اولویتهای تحقیقاتی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 97

پایان نامه های  تحت حمایت ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 97


پایان نامه های تحت حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری- صفحه -1-97

پایان نامه های تحت حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری- صفحه 2-97


اولویتهای تحقیقاتی گروه صنعتی نجاتی( آناتا)-98

اولویتهای تحقیقاتی شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی98


اولویتهای پژوهشی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی-98

اولویتهای پژوهشی اداره کل محیط زیست استان آذربایجان شرقی-98

اولویتهای تحقیقاتی استانداری آ. شرقی- 98- با محوریت موضوعت احیای دریاچه ارومیه

اولویتهای عام تحقیقاتی استانداری آذربایجان شرقی-98

اولویتهای تحقیقاتی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی- 98-2


اولویتهای تحقیقاتی سازمان غذا و دارو

مجموعه ای از اولویتهای پژوهشی دستگاههای اجرائی استان آ. شرقی - 98-1

مجموعه ای از اولویتهای پژوهشی دستگاههای اجرائی استان آ. شرقی - 98-2


اولویتهای تحقیقاتی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی- 98-4