توسعه فناوری و ارتباط با صنعت، کارآفرینی و مرکزرشد
اولویت های تحقیقاتی ارگانها و شرکتها

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد تبریز می باشد | Developed By PJEco.ir