تفاهم نامه همکاری با شرکت توزیع نیروی برق- آ. شرقی