تفاهم نامه همکاری با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی