موسسات غیرانتفاعی استان

ردیف نام دانشگاه وب سایت
1 موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی رشدیه http://roshdiyeh.ac.ir
2 موسسه آموزش عالی نبی اکرم http://www.ucna.ac.ir
3 موسسه آموزش عالی سراج http://www.seraj.ac.ir
4 موسسه آموزش عالی ربع رشید http://www.raberashidi.ac.ir
5 موسسه آموزش عالی دانشوران تبریز http://www.daneshvaran.ac.ir
6 موسسه غیرانتفاعی الغدیر تبریز http://www.alghadir.ac.ir/
6 موسسه آموزش عالی میزان http://mizan.ac.ir/