مدارك لازم برای وام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

 

1)گواهی کسر از حقوق (کارمند رسمی شاغل ) در وجه اداره صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
2) کپی شناسنامه و حکم کارگزینی (ضامن)
3)اصل تعهد محضری طبق فرم 3 با حضور دانشجو و ضامن در یکی از دفترخانه های رسمی سراسر کشور(بصورت تایپ شده و در قطع ‌A4)
4) کپی کارت ملی و شناسنامه دانشجو
5)تکمیل فرمهای 20
جهت کسب اطلاعات بیشتر به به سایت www.swf.ir مراجعه نمایند.
 

متن گواهی کسر حقوق:
 
اداره محترم صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
بدینوسیله گواهی می شود خانم / آقای ............................................ کارمند رسمی و تمام وقت این اداره بوده و ماهانه بوده و ماهانه مبلغ ..........................................حقوق دریافت می کنندو تعهد می نماید در صورت عدم پرداخت اقساط خانم/آقای.................... که از آن موسسه وام دریافت نموده اند و با اعلام کتبی از طرف آن موسسه از حقوق نامبرده کسر و در وجه آن موسسه محترم واریز نمایند.
                                                                                   امضا و مهر