شرایط استفاده از وام مسکن

 شرایط و مدارک لازم جهت دریافت وام اجاره:

 
 
__   دانشجو مشروط نشده باشد (برای یکبار مشروطی با ارائه گواهی پزشکی پرداخت وام امکان‌پذیرمی‌باشد و بیش از یکبار مشروطی وام تعلق نمی‌گیرد).
 
__    دانشجو باید غیر بومی باشد و اصل اجاره نامه معتبر به نام دانشجو باشد.
 
__    وام اجاره برای افراد مجرد 4/000/000 ریال و برای افراد متاهل مبلغ 6/000/000 ریال می‌باشد.
 
 _ ارائه چک برای وام اجاره (مبلغ چک تضمین: اصل وام + 20% اضافه).
   _ضامن معتبر (کارمند با تعهد کتبی از اداره مربوطه) و یا اصناف با پروانه کسب معتبر همراه با اصل و کپی شناسنامه و مدارک مربوطه لازم) حضور ضامن الزامی است ( در صورتی که ضامن در شهرستان باشد قبلاً اطلاع دهید).