پایگاه های اطلاعاتی


پایگاه‌های اطلاعاتی (Databases)
 
نام پایگاه نشان‌واره پایگاه پوشش موضوعی وضعیت دسترسی
Thomson Reuters
(Web of Science)
همه موضوعات آزاد
Web of Science همه موضوعات (پایگاه چکیده و استنادی) اشتراکی
Scopus همه موضوعات (پایگاه چکیده و استنادی) اشتراکی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) همه موضوعات (پایگاه استنادی) آزاد
Scimago Journal & Country Rank (SJR)  پایگاه استنادی آزاد
PubMed علوم زیستی، پزشکی آزاد
 CABI علوم کشاورزی، علوم دامی، بیوتکنولوژی، بهداشت، سلامت جهانی اشتراکی
IEEE Xplore مهندسی، برق و الکترونیک و کامپیوتر و علوم وابسته غیراشتراکی
ERIC   علوم تربیتی، روانشناسی و آموزش و پرورش اطلاعات کتابشناختی + چکیده
Cochrane Library پزشکی غیراشتراکی
Up To Date پزشکی غیراشتراکی
Clinical key پزشکی غیراشتراکی
AGRIS کشاورزی آزاد
Bio One زیست­ شناسی و بیولوژی آزاد
Proquest پایان‌نامه (تمام رشته‌ها) غیراشتراکی