سامانه همایشها بروز رسانی گردید 1394/09/22

سامانه همایشهای واحدتبریز، با توجه به برگزاری متعدد همایشها درواحد و مشکلات موجود در نسخه قبلی بروز رسانی گردید.