الحاق زیر سیستم پزشکی به سامانه سیدا 1394/09/18

با توجه به درخواست واحد تبریز و با حضور آقای مهندس پناه ، کارشناس برنامه نویس سیدا ، زیر سیستم پزشکی به سامانه فوق اضافه و تقریبا مشکل اصلی دانشکده پزشکی مرتفع گردید.