قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد 1397/02/18

دانشجویان محترم کارشناسی ارشد که پروپوزال آن ها بعداز بررسی در شورای پژوهشی تصویب به شرط اصلاح می باشد و تاکنون نسبت به رفع ایرادات آن اقدام ننموده اند سریعاٌ نسبت به رفع موارد خواسته شده اقدام لازم معمول تا اقدام مقتضی بعمل آید.