خیلی خیلی مهم آخرین فرصت برای دفاع از پایان نامه در ترم جاری روز 21 شهریور ماه 1397 1397/04/05

به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد و دکتــرای حـــرفــه ای مــیرساند با توجه به شروع ترم تحصیلی  از 24 شهریور ماه  1397  آخرین روز برای دفاع از پایان نامه   بیست و یکم شهریورماه 1397 خواهد بود لازم به توضیح است آندسته از دانشجویانی که مراحل اجرایی برگه اعلام آمادگی دفاع را در اسرع وقت  انجام داده و تحویل روسای ادارات پژوهش نمایند امکان دفاع از پایان نامه خود را تا پایان روز فوق الذکر خواهند داشت درضمن دفاعیه بعد از تاریخ فوق مستلزم رعایت مقررات آموزشی  خواهد بود