عدم امکان شرکت دانشجویان فاقد مدرک اصل پایه (گواهی موقت/دانشنامه) در امتحانات نمسال 952 1395/10/15