حداقل نمره قبولی در درس وصایای حضرت امام 1395/05/19