در خصوص عدم امكان اخذ بيش از دو عنوان درسي به ارزش 6 واحد براي دانشجويان مقطع ارشد ورودي 95 و به بعد 1396/06/08