يكسان سازي مقررات به منظور جلوگيري از تفسيرهاي متعدد در خصوص حداقل نمره قبولي و مشروط آزمون هاي زبان مورد تاييد دانشگاه آزاد اسلامي 1396/02/23

حداقل نمره قبولي و مشروط آزمون هاي زبان مورد تاييد دانشگاه آزاد اسلامي   دانلود