توسعه فناوری و ارتباط با صنعت، کارآفرینی و مرکزرشد
اطلاعیه مهم در خصوص درس کارآموزی 1395/11/12

**(اطلاعيه مهم)**
به اطلاع دانشجوياني که در نيمسال تحصيلي جاري، واحد کارآموزي را انتخاب نموده اند مي¬رساند، کلاس توجيهي اين واحد درسي توسط دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه در ساعات و تاريخهاي ذيل برگزار خواهد شد. برابر آئين نامه مربوطه، شرکت دانشجوياني که اين واحد درسي را انتخاب نموده اند در کلاسهاي توجيهي الزامي و عدم حضور موجب حذف درس خواهد بود. عليهذا ضروري است، دانشجويان محترم به فراخور برنامه درسي خود، درساعت و تاريخهاي اعلامي، حداقل در يکي از کلاسها شرکت و نسبت به تکميل فرم حضور و غياب اقدام نمايند.
کلاس اول: 30/11/95 شروع رأس ساعت 10 (الي 11)
کلاس دوم: 30/11/95 شروع رأس ساعت 11 (الي 12)
کلاس سوم: 01/12/95 شروع رأس ساعت 10 (الي 11)
کلاس چهارم 01/12/95 شروع رأس ساعت 11 (الي 12)
کلاس پنجم: 02/12/95 شروع رأس ساعت 10 (الي 11)
کلاس ششم: 02/12/95 شروع رأس ساعت 11 (الي12)
محل برگزاری کلاسها: سالن استاد شهریار دانشگاه

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد تبریز می باشد | Developed By PJEco.ir