قابل توجه دانشجویانی که واحد درسی کارآموزی را انتخاب نموده اند 1397/09/13


به اطلاع کلیه دانشجویان که برابر برنامه آموزشی درس کارآموزی را انتخاب می کنند میرساند، برابر بخشنامه شماره 467885مورخ 88/12/15، مهلت انجام امور و طی مراحل مربوط به درس کارآموزی به شرح ذیل می باشد.
1- نمره دروس ناتمام در نمیسال اول باید حداکثر تا قبل از شروع امتحانات پایان دوره تابستان همان سالتحصیلی قطعی شود
2- نمره دروس ناتمام ماخوذه در نمیسال دوم یا دوره تابستان باید حداکثر تا قبل از شروع امتحانات پایان نمیسال اول سالتحصیلی بعدی قطعی شود
در صورت هر گونه ابهام در خصوص مفاد بخشنامه، دانشجویان میتواننداز مسئول آموزش مربوطه کسب اطلاع فرمایند.