اطلاعیه امور کارآموزی 1397/07/01

 

به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال جاری درس کارآموزی را انتخاب نموده اند میرساند.
 

دانشجویانی که درس کارآموزی را درنیمسال تحصیلی جاری انتخاب فرموده اند، ضروری است دراسرع وقت با تهیه فرم شماره یک وتکمیل آن نسب به دریافت معرفی نامه ازواحد کارآموزی دفتر ارتباط باصنعت، واقع درطبقه سوم ساختمان حوزه  معاونت پژوهشی (کتابخانه مرکزی) وطی سایر مراحل مربوطه اقدام فرمایند. برای کسب اطلاعات، آگاهی از روند کارآموزی ودریافت فرمها، ضمن امکان اقدام ازطریق قسمت دفترارتباط با صنعت درصفحه اول سایت اصلی دانشگاه، کارشناس مربوطه درنشانی فوق نیز درساعات اداری درخدمت دانشجویان عزیز میباشند. بدینوسیله جلسه توجیهی خاصی برای این امر تشکیل نخواهدشد و کارشناس مربوطه در تمام وقت اداری در ایام غیر تعطیل جهت ارائه راهنماییهای لازم در خدمت دانشجویان گرامی میباشند.   .