اطلاعیه امور کارآموزی 1396/11/16

 

به اطلاع دانشجویان محترم میرساند.
 

دانشجویانی که درس کارآموزی را درنیمسال تحصیلی جاری انتخاب فرموده اند، ضروری است دراسرع وقت با تهیه فرم شماره یک وتکمیل آن نسب به دریافت معرفی نامه ازواحد کارآموزی دفتر ارتباط باصنعت، واقع درطبقه سوم ساختمان حوزه  معاونت پژوهشی (کتابخانه مرکزی) وطی سایر مراحل مربوطه اقدام فرمایند. برای کسب اطلاعات، آگاهی از روند کارآموزی ودریافت فرمها، ضمن امکان اقدام ازطریق قسمت دفترارتباط با صنعت درصفحه اول سایت ا صلی دانشگاه، کارشناس مربوطه درنشانی فوق نیز درساعات اداری درخدمت دانشجویان عزیز میباشند.