اطلاعیه مهم کارآموزی 1396/04/21

**(اطلاعيه مهم کارآموزی)**

به اطلاع دانشجوياني که در نيمسال تحصيلي جاري، واحد کارآموزي را انتخاب نموده اند مي ­ر ساند، کلاس توجيهي اين واحد درسي توسط دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه در ساعات و تاريخهاي ذيل برگزار خواهد شد. برابر آئين نامه مربوطه، شرکت دانشجوياني که اين واحد درسي را انتخاب نموده اند در کلاسهاي توجيهي الزامي و عدم حضور موجب حذف درس خواهد بود. لذا ضروري است، دانشجويان محترم به فراخور برنامه درسي خود، پس از مراجعه به واحد کارآموزی دفتر ارتباط با صنعت، واقع در طبقه سوم ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه، انجام اقدامات لازم و دریافت فرمهای مربوطه، درساعت و تاريخهاي اعلامي، در يکي از کلاسها شرکت و نسبت به تکميل فرم حضور و غياب اقدام نمايند.

کلاس اول: 24/04/96شروع رأس ساعت 10
کلاس دوم: 24/04/96 شروع رأس ساعت 30/11
کلاس سوم: 26/04/96 شروع رأس ساعت 10
کلاس چهارم 26/04/96 شروع رأس ساعت 30/11
کلاس پنجم: 28/04/96شروع رأس ساعت 10
کلاس ششم: 28/04/96 شروع رأس ساعت 30/11

محل برگزاری کلاسها: سالن استاد شهریار دانشگاه
*10 دقیقه بعد از ساعت مقرر برای تشکیل کلاسها، درب محل برگزاری جلسات، بسته خواهد شد.
* کلاسهای توجیهی فوق مخصوص دانشجویانی است که واحد درسی کارآموزی رادر ترم تابستان اخذ نموده اند.