یافتن عنوان کوتاه شده یا abbreviated نام مجلات علمی 1396/11/18

چهار منبع زیر می توانند دریافتن عنوان خلاصه شده کمک کنند:
http://cassi.cas.org
http://www.abbreviations.com/ jas.asp
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ nlmcatalog/journals
http://www.issn.org/2-22661- LTWA-online.php

توضیحات:
در نوشتن نام مخفف مجلات ضروری است به نکات زیر نیز توجه شود:
* مجلاتی که نام آنها فقط یک کلمه است مخفف نوشته نمی­شوند. مانند: Nature, Science
* در آخر کلمه مخفف حتماً باید نقطه گذاشته شود.
* از اضافه نمودن J. به اول نام مجلاتی که با Journal شروع نمی­شوند خودداری نمایید.
* در نوشتن نام مخفف مجلات کلمات ربط نوشته نمی­شوند.
* حرف اول کلمه مخفف بزرگ بوده و بقیه حروف باید کوچک نوشته شوند.
مثال:
Journal of Hazardous Materials         
.J. Hazard. Mater