تشکیل جلسه مشترک اعضای مرکز تحقیقات مدیریت توسعه پایدار حوزه آبریز دریاچه ارومیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و نمایندگان سازمانهای ذیربط استان آذربایجان شرقی ساعت 15 روز سه شنبه 97/11/09. 1397/11/09

مرکز تحقیقات مدیریت توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در راستای برنامه پایش (پژوهش اثربخش یکپارچه شبکه ای)، چالش ها و موضوعات اولویت دار حوضه آبریز دریاچه ارومیه را در قالب کتابچه نظام موضوعات تهیه و تدوین می نماید تا به عنوان مرجع موضوعات پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی و عناوین موضوعات تحقیق و پژوهش در اختیار محققان مراکز آموزشی و تحقیقاتی کشور قرار دهد. در این ارتباط جلسه ای ساعت 15 روز سه شنبه مورخ  1397/11/09در محل سالن پروین اعتصامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با حضور نمایندگان محترم سازمان های ذیربط استان آذربایجان شرقی، جهت همفکری و جمع بندی چالش ها و موضوعات توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه برگزارگردید