فراخوان همکاری در تدوین نظام موضوعات 1397/11/01

" با عنایت به رویکرد جدید دانشگاه آزاد اسلامی و با توجه به وجود بحران­های محیط زیست و ضرورت ورود جدی دانشگاه­ها برای کمک به بهبود وضعیت محیط زیست اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی و رسیدن به توسعه پایدار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و به منظور بهره­گیری اثربخش از ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی استان و کشور در حوزه محیط زیست و توسعه پایدار و براساس دستور ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز تحقیقات مدیریت توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز بعنوان دبیرخانه و مجری نظام موضوعات منظومه علمی مدیریت و مهندسی محیط ریست و توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه با اهداف زیر تعیین شده است:
- نقش آفرینی دانشگاه بعنوان مرکزی برای حل مسئله و مشکلات جامعه
- فراهم سازی زمینه و بستر لازم و مناسب جهت ایجاد بانک اطلاعات، ساماندهی و هدایت و راهنمایی اجرای پژوهش­ها و مطالعات در امر مدیریت و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار (شامل امور آب، خاک، شاخه های مختلف کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی، امور و موضوعات اجتماعی و اقتصادی و سلامت).
- ارائه راهبرد، بهبود فرایند در اجرای برنامه­های عملیاتی و برنامه­های آموزشی و اقدامات کاربردی، بهبود کیفیت زیستی در حوضه آبریز دریاجه ارومیه.
- شناسایی، تعیین و اولویت­بندی چالش­های محیط زیست و توسعه پایدار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه.
- ارائه راهبرد، روش، راهکار برای بهبود وضعیت شاخص­های محیط زیست در حوضه آبریز دریاچه ارومیه.
- ارائه برنامه و موضوعات برای حل چالش­های محیط زیست و توسعه پایدار در بخش های امور آب، خاک، شاخه های مختلف کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی، امور و موضوعات اجتماعی و اقتصادی و سلامت، حوضه آبریز دریاچه ارومیه.
- ایجاد سازکار لازم درجهت بهبود وضعیت شاخص­های توسعه پایدار در ابعاد محیط زیست، امور اجتماعی و اقتصادی حوضه آبریز دریاچه ارومیه.
- ایجاد ساختار پژوهش اثرگذار یکپارچه شبکه­ای (پایش) درخصوص محیط زیست و توسعه پایدار در بخش های امور آب، خاک، شاخه های مختلف کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی، امور و موضوعات اجتماعی و اقتصادی و سلامت، حوضه آبریز دریاچه ارومیه.
لذا بدینوسیله از همکاران محترم هیات علمی  و کلیه اندیشمندان، محققین و صاحبنظران دعوت می گردد در صورت تمایل و علاقه مندی، حداکثر تا دهم بهمن ماه سال جاری پیشنهاد خود را در یک یا چند بخش پیش بینی شده در فرم پیوستی و بر اساس زمینه تخصصی خود بصورت فایل Word  به ایمیل مرکز تحقیقات مدیریت توسعه پایدار دانشگاه ارسال نمایند .
آدرس ایمیل مرکز تحقیقات مدیریت توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز: SDM@iaut.ac.ir   تلفن: 04131966522 – 04131966326