رخدادهای مهم


برگزاری نخستین همایش سراسری فناوری و نوآوری در دانشگاه آزاد اسلامی

نخستین همایش سراسری فناوری و نواوری در دانشگاه آزاد اسلامی با حضور رئیس هیت موسس و امنا،ریاست دانشگاه و رئیس ومعاونین پژوهشی واحد های دانشگاهی جهت تبین سیاست های کلی دانشگاه در حوز فناوری و دانش بنیان برگزار گردید.