آرشیو مناقصات
تاریخنوع فراخوانموضوعمهلتفایل پیوستی
1398/07/24مناقصهمناقصه واگذاري غذاخوري هاي مجتمع شماره يك ، دو و دانشكده پزشكي1398/07/29 دریافت فایل
1398/07/24استعلاماستعلام با مصالح فاكتوري تهيه و اجراي موارد برقي در مجتمع شماره 21398/08/04 دریافت فایل
1398/07/24استعلاماستعلام با مصالح فاكتوري بهاربند در جلوي گوسفندداري دانشكده دامپزشكي مجتمع شماره21398/08/04 دریافت فایل
1398/07/24استعلاماستعلام با مصالح فاكتوري آماده سازي ساختمان ايستگاه كشاورزي جهت مركز تحقيقات كشت بافت و رشد در مجتمع شماره 21398/08/04 دریافت فایل
1398/07/23استعلاماستعلام نورافکن LED1398/08/06 دریافت فایل
1398/07/21استعلاماستعلام اقلام برقی1398/07/29 دریافت فایل
1398/07/07استعلاماستعلام تهيه و اجراي با مصالح راه پله ساختمان امتحانات واقع در مجتمع شماره يك1398/07/29 دریافت فایل
1