آرشیو مناقصات
تاریخنوع فراخوانموضوعمهلتفایل پیوستی
1398/11/08استعلاماستعلام با مصالح تهيه و اجراي تغييرات ساختمان آزمايشگاه دامپزشكي مجتمع شماه 21398/11/13 دریافت فایل
1398/10/29استعلاماستعلام بهاء خدمات مشاوره مربوط به مطالعات ژئوتكنيكي ،ارائه طرح بهسازي بستر و طراحي پي ساختمان علامه اميني مجتمع شماره يك1398/11/14 دریافت فایل
1