كارمندان واحد تبريز مورد غربالگري پزشكي قرار گرفتند 1395/10/22


به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز، دكتر ابري افزود: تا كنون 18 نفر از دانشكده علوم پزشكي، 59 نفر از دانشكده هاي دامپزشكي و كشاورزي و 72 نفر از بيمارستان زكريا دانشگاه آزاد اسلامي تبريزنمونه گيري خون و آزمايش به عمل آمده است.

وي با اشاره به نتايج آزمايشات گفت: از نظر آزمايش اوره، اسيد اوريك و كراتينين كليه همكاران در حد نرمال بوده و در ساير آزمايشات نياز به آموزش، درمان يا پي گيري داشته اند.
وي تصريح كرد:كارمندان شاغل در دانشكده هاي مجتمع آموزشي شماره يك و همچنين ساختمان اداري طي روزهاي آينده غربالگري خواهند شد.