توسط هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز صورت گرفت : چاپ مقاله داغ در مؤسسه تامسون رويترز 1395/10/12


به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز مقاله دكتر نويمي پور به عنوان«ارائه مدلي  براي ارزيابي تأثير سيستم هاي آموزش الكترونيكي بر رضايت مندي كاركنان» به عنوان مقاله داغ از طرف مؤسسه تامسون رويترز معرفي گرديد .
بر اساس اين تحقيق، چهار متغير فناوري سيستم آموزشي، محتواي آموزشي، انگيزه ونگرش به طور قابل توجهي بر رضايت كاركنان اثر مي گذارد.
گفتني است دكتر نويمي پور عضو هيأت علمي گروه كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي تبريز و داراي بيش از 50 مقاله   WOS,ISI  ISI- ، علمي -پژوهشي وعلمي تخصصي در كشورهاي آمريكا، هلند، انگلستان ،آلمان، هنگ كنگ،سنگاپور   و ...  است.