رخدادهای علمی و پژوهشی


همه مقالات دانشجویی به تولید ثروت نمی‌انجامند

دکتر بابک فربدنیا، دکتری مدیریت و استاد دانشگاه، در مورد فرآیند علم‌سازی در کشورمان گفت که در حقیقت این مساله که باید تولید مقاله صورت بگیرد یک امر دستوری از سوی سیستم دولتی است. در حالی که ما باید از دید علم‌سازی به صورت اجباری خارج شویم و علم را خودجوش کنیم.