عناوین مهم‌ترین خبرها
تغييرات ساختاري در دانشگاه آزاد اسلامي نويدبخش و اميدواركننده است
10 شهریور 94
تلاش براي شتاب علمي كشور از وظايف دانشگاه است
10 شهریور 94
رشته های اتاق عمل و هوشبری درمقطع کارشناسی در دانشگاه آزاداسلامی تبریزتأسیس شد
24 مرداد 94
مجتمع بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریزمورد تصویب قطعی قرار گرفت
18 مرداد 94
برگزاری آزمون IELTS در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
20 تیر 94
فروش ربات پرنده در دانشگاه آزاد تبریز آغاز شد
7 اردیبهشت 94